ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
1. Με την υπ' αριθμ. 21630/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξ. αριθμ. 9427/16.3.61, συστήθηκε νόμιμα ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμύνης.
2. Το καταστατικό του ανωτέρω Συνδέσμου, αφού τροποποιήθηκε, προσαρμόσθηκε στις διατάξεις του Ν.Δ. 795/71 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7.4.1971. Το νέο καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ* αριθμ. 1823/1971 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξ. αριθμ. 1374/19.1.1972.
3. Με το παρόν καταστατικό επέρχονται όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες, απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου, όπως αυτές απεφασίσθησαν κατά την Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν της 17ης Ιανουάριου 1994.